Iisalmen Ikäihmisten neuvosto

Kuntalaki 27 §
Vanhusneuvosto
Ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojentoiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen ja päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta.

Iisalmen kaupunginvaltuusto on nimennyt vanhusneuvoston Iisalmessa Ikäihmisten neuvostoksi.

Iisalmen kaupunginhallitus on nimennyt kokouksessaan 23.8.2021 Ikäihmisten neuvoston jäsenet kaudelle 2021 - 2025.
Neuvoston jäseniksi eri yhdistykset ovat asettaneet ehdokkaita. Iisalmen Eläkeläiset ry on esittänyt varsinaiseksi jäseneksi Aino Tikkanen
ja varajäseneksi Pirjo Rönkkö ja he tulivat nimetyksi.

Iisalmen kaupungin ikäihmisten neuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien ikäihmisten, heidän omaistensa ja ikäihmisten järjestöjen yhteistyöelin. Ikäihmisten neuvosto on uuden kuntalain 27 § mukaisesti vaikuttajaryhmä.

Tietoa tarvitaan
Jotta ikäihmisten neuvosto voi vaikuttaa, tulee sen saada tietoja asioista, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnille. Iisalmen Eläkeläiset ry:n jäsenet voivat tuoda esille tällaisia asioita omien ja muiden kokemusten pohjalta. Ikäihmisten neuvosto ei käsittele yksittäisten ihmisten asioita, mutta kuullun pohjalta voidaan arvioida asiaa yleisesti ja pohtia miten sen suhteen tulisi toimia. Asiaa ei käsitellä kenenkään esittämänä vaan asiana sinänsä.

Ikäihmisten asialla terveisin

Aino Tikkanen
P. 050 321 9926
Iisalmen ikäihmisten neuvoston jäsen

Pirjo Rönkkö
P. 040 525 9070
Iisalmen ikäihmisten neuvoston varajäsen