Iisalmen Ikäihmisten neuvosto

Kuntalaki 27 §
Vanhusneuvosto
Ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojentoiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen ja päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta.

Iisalmen kaupunginvaltuusto on nimennyt vanhusneuvoston Iisalmessa ikäihmisten neuvostoksi.

Iisalmen kaupunginhallitus on nimennyt kokouksessaan 26.6.2017 ikäihmisten neuvoston jäsenet kaudelle 2017 - 2021.
Neuvoston jäseniksi eri yhdistykset ovat asettaneet ehdokkaita. Iisalmen Eläkeläiset ry on esittänyt varsinaiseksi jäseneksi Liisa Rikkilä ja varajäseneksi Aino Tikkanen ja tulivat nimetyksi.

Iisalmen kaupungin ikäihmisten neuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien ikäihmisten, heidän omaistensa ja ikäihmisten järjestöjen yhteistyöelin. Ikäihmisten neuvosto on uuden kuntalain 27 § mukaisesti vaikuttajaryhmä.

Tietoa tarvitaan
Jotta ikäihmisten neuvosto voi vaikuttaa, tulee sen saada tietoja asioista, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnille. Iisalmen Eläkeläiset ry:n jäsenet voivat tuoda esille tällaisia asioita omien ja muiden kokemusten pohjalta. Ikäihmisten neuvosto ei käsittele yksittäisten ihmisten asioita, mutta kuullun pohjalta voidaan arvioida asiaa yleisesti ja pohtia miten sen suhteen tulisi toimia. Asiaa ei käsitellä kenenkään esittämänä vaan asiana sinänsä.

Ikäihmisten asialla terveisin

Liisa Rikkilä

Puhelin 050 527 5196
Iisalmen ikäihmisten neuvoston jäsen


Aino Tikkanen
Puhelin 050 321 9926
Iisalmen ikäihmisten neuvoston varajäsen